หวาย

หวาย (Rattan) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพบใน ป่าเขตร้อน มีลำต้นเป็นเถาเนื้อแข็งเลื้อยทอด ไปตามดินและปีนป่ายไปตามต้นไม้อื่น ๆ เรียกว่า พวกปาล์มเลื้อย (Climbing palm) ในทางพฤกษศาสตร์ หวายถูกจัดอยู่ในวงศ์ปาล์ม (Family Palmae หรือ Arecaceae) ในกลุ่มของ Lepidocaryoid (Subfamily Lepidocaryoideae) มีลักษณะที่แตกต่างจากอนุวงศ์อื่น ๆ คือ ผลมีเกล็ดหุ้ม

หนามหวาย
หนามหวาย

ใบหวาย
ใบหวาย

ต้นหวาย

ลูกหวาย
ลูกหวาย
ผลของต้นหวาย เนื้อหรือที่คนปักษ์ใต้เรียก "เยื่อ" มีน้อย รสออกเปรี้ยว ฝาด เหมาะจะกินเล่น

เนื้อเรื่อง :
ป่าหวาย กับ มฤตยูลายลูกหวาย

Source :
http://www.forest.go.th/balahala/repo2541/f04.html
http://www.doae.go.th/library/html/detail/KUmagazine/december_43/ponrami/fruit.htm


เส้นทาง : สารบัญผ่าเพชรพระอุมาพืชฯ หวาย